Spiechte, Baumeeschter am Bësch

September 16, 2014 Naturschoul Aktivitéiten

Dinn se sech beim Hummeren net wéi? Zu wéi engem Zweck eigentlech dat ganzt Geklapps do? Wi vill Zorten hu mer eigentlech bei eis?

An der Naturschoul hu mer se an ausgestoppter Form an do kucke mer eis se genee un. An da gi mer op d’Sich no dem Woodpecker senge Spueren am Bësch a versiche vläit een unzelackelen.

mixed deckschung c3 c4 freijor summer

Cycle 3Cycle 4FréijoerSummer

Comments are currently closed.


Powered by http://wordpress.org/ and http://www.hqpremiumthemes.com/