Rallye Thillebierg

September 15, 2020 Marc Frisch Aktivitéiten

Mär starte beim Red-Boys-Terrain a ginn iwwert de Carreau duerch de Wangert a laanscht den Äppelbësch erop bei de Kannerbongert an dann duerch de Bësch zeréck .

Fir d’Saach spannend ze man, kritt all Kand ee Froebou zu Fauna, Flora, Geographie a Geschicht. Ab C3.2 méiglech, C4 passt besser.

Comments are currently closed.


Powered by http://wordpress.org/ and http://www.hqpremiumthemes.com/